phototherapy

Sonuç: Kalsipotrien merhem eklenmesi plak tipi psoriazis tedavisinde hedeflenen UVB fototerapisinin etkinliğini artırabilir.

Arka plan: Hedefe yönelik UVB ve topikal kalsipotrien sedef hastalığının tedavisinde sıklıkla kullanılmıştır, ancak kalsipotrien ve hedeflenen UVB'nin ortak etkisi tartışmalıdır.

Amaçlar: Bu çalışmanın amacı, hedeflenen UVB ve kalsipotrienin kombine kullanımının etkinliğinin tek başına hedeflenen UVB'den üstün olup olmadığını sistematik olarak değerlendirmekti.

Yöntemler: Plak tipi psoriazisli hastalarda, PubMed, EMBase ve Cochrane Central Register veritabanlarında tanımlanmış anahtar kelimeleri arayarak randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) sistematik incelemesini ve meta-analizini gerçekleştirdik. Psoriazis Alanı ve Şiddet İndeksi (PASI) göreli değişiminin (%) havuzlanmış ortalama farkı, bir rastgele etki modeli kullanılarak tahmin edildi. Dahil edilen çalışmaların kalitesi ve yayın yanlılığı sırasıyla Jadad ölçeği ve Egger testi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Sistematik incelemeye 182 hastayı içeren toplam beş RKÇ dahil edildi. Kombine terapi ile tek başına hedeflenen UVB arasındaki ortalama PASI nispi değişim (%) farkı -22.68 (%95CI: -37.12 ila -8.24; p = .002) idi. Yayın yanlılığı Egger testi tarafından desteklenmedi (p = .424).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32419530/