Dermfix GmbH için Satış Hüküm ve Koşulları


1. Koşulların Uygulanması

Satıcı (Dermfix GmbH), Satıcının Alıcı tarafından kabul edilen herhangi bir teklifine veya teklifine göre Malları satacak ve Alıcı Malları satın alacaktır. Sözleşmeyi diğer hüküm ve koşulları hariç tutarak yönetecek olan bu Koşullar.

2. Satış Esasları

2.1 Alıcının yetkili temsilcileri ile Satıcı arasında yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, bu Koşullarda yapılacak hiçbir değişiklik bağlayıcı olmayacaktır.

2.2 Satıcının Mallarla ilgili olarak düzenlediği satış belgeleri, fiyat listeleri ve diğer belgeler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve bu şartlarda satış için sabit bir teklif teşkil etmez.

2.3 Satıcı tarafından verilen herhangi bir satış literatürü, fiyat teklifi, fiyat listesi, teklifin kabulü, fatura veya diğer belge veya bilgilerdeki herhangi bir yazım hatası, yazım hatası veya diğer tesadüfi hatalar veya eksiklikler, Satıcı tarafından herhangi bir yükümlülük olmaksızın düzeltmeye tabi olacaktır.


3. Siparişler ve Özellikler

3.1 Malların özellikleri, Alıcının siparişinde açıkça değiştirilmediği sürece (Satıcı tarafından kabul edilirse) Satıcının satış belgelerinde belirtilenler olacaktır.

3.2 Satıcı, Malların özelliklerinde, uygulanabilir güvenlik veya diğer yasal veya düzenleyici gerekliliklere uyması gereken veya Malların Satıcının şartnamesine göre tedarik edileceği durumlarda, maddi olarak etkilemeyen her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. kaliteleri veya performansları.


4. Malların Fiyatı

4.1 Malların fiyatı, Alıcının siparişinin kabul edildiği tarihte geçerli olan Satıcının yayınlanan fiyat listesinde listelenen fiyat veya Satıcı ile Alıcı arasında yazılı olarak mutabık kalınabilecek diğer bir fiyat olacaktır.

4.2 Satıcının Mallar için Satıcının yayınlanan fiyat listesi dışında bir fiyat teklif ettiği durumlarda, teklif edilen fiyat yalnızca 30 gün veya Satıcının belirleyebileceği daha kısa bir süre için geçerli olacaktır.

4.3 Bu web sitesinde varsayılan olarak gösterilen fiyatlar, Avrupa içinde teslimat için Avrupa vergilerini içerir. Satış vergileri daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki ülkeler için sıfır olarak derecelendirilebilir (ör. İsviçre, Jersey veya diğer AB dışı ülkeler). HST ve GST gibi Kanada satış vergileri ödeme sırasında eklenecektir. AET dışındaki müşteriler, bu web sitesinde gösterilmeyen ek yerel vergilerden sorumlu olabilir ve bu vergiler Dermfix 'nin sorumluluğu veya yükümlülüğü değildir.


5. Ödeme Koşulları

5.1 Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak mutabık kalınan özel şartlara tabi olarak, Satıcı, Malların tesliminde veya tesliminden sonra herhangi bir zamanda Malların fiyatı için Alıcıya fatura kesecektir.

5.2 Alıcı, Satıcı'nın faturasının tarihinden itibaren 30 gün içinde veya başka bir şekilde, Malların bedelini (Satıcı tarafından izin verilen herhangi bir indirim veya kredi düşülerek, ancak başka herhangi bir kesinti kredisi veya mahsup) ödeyecektir. Sözleşme ile ilgili olarak Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak mutabık kalınmış olabilir.

5.3 Satıcı, Satıcı için tatmin edici referanslar sağlamayan herhangi bir müşteri veya alıcıdan gelen siparişleri kabul etmek zorunda değildir.


6. Teslimat

6.1 Malların teslimi, Satıcı tarafından Malları Alıcının siparişinde belirtilen yere teslim eden ve / veya Malların Satıcı tarafından teslim edileceği yer olarak Satıcının kabulü ile yapılacaktır.

6.2 Teslimat tarihleri ​​tahminidir ve kesin teslimat günü garanti edilemez. Dermfix, malların teslimatında "Tanrı'nın İşleri", savaş, grevler veya iş anlaşmazlıkları, ambargolar, hükümet emirleri veya diğer herhangi bir dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır mücbir sebep olayı.


7. Risk ve Mülkiyet

7.1 Mallara ilişkin hasar veya kayıp riski, teslimat sırasında veya Alıcı, Malları yanlışlıkla teslim almazsa, Satıcının Malları teslim etmeyi teklif ettiği anda Alıcıya geçecektir.

7.2 Malların teslimi ve riskinin geçişine veya bu Koşulların diğer herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, Mallardaki mülk, Satıcı Malların bedelinin tamamını nakit olarak veya mahsuplaştırılmış fon ödemesini alana kadar Alıcıya geçmeyecektir. ve Satıcı tarafından Alıcıya satılmaya karar verilen diğer tüm mallar.


8. Satıcının Varsayılanı

8.1 Satıcı, Malları veya bunlardan herhangi birini, Satıcının makul kontrolü dışındaki nedenler veya Alıcının veya taşıyıcısının hatası dışında Teslim Tarihi'nde teslim edemezse, Satıcının söz konusu geç teslimatla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8.2 Satıcı, teslimatta veya ifasında herhangi bir gecikme veya Satıcının Mallarla ilgili herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Alıcıya karşı sorumlu olmayacak veya Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır. Gecikme veya başarısızlık, Satıcının makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanmışsa.


9. Kusurlu Mallar

9.1 Teslimatta Mallardan herhangi biri maddi açıdan kusurluysa ve Alıcı kusurlu Malların teslimatını yasal olarak reddederse veya teslimatta "durum ve içeriği bilinmeyen" olarak imzalanmışsa, Alıcı bu tür bir kusur hakkında yazılı bildirimde bulunur. Bu teslimattan sonraki üç iş günü içinde Satıcı, kendi tercihine bağlı olarak: -

(a) Alıcının bildirimini aldıktan sonra 14 gün içinde kusurlu Malları değiştirir; veya

(b) ayıplı malların bedelini Alıcıya iade etmek;

ancak Satıcının bununla ilgili olarak Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır ve Alıcı, teslimatın reddedilmemesi veya yukarıda belirtildiği gibi Alıcı tarafından bildirimde bulunulmaması halinde Malları reddedemez.

9.2 Satıcı ile önceden yazılı anlaşma yapılmadan hiçbir Mal Satıcıya iade edilemez. Buna tabi olarak, Satıcının memnun olduğu iade edilen Mallar, kalite kusurlarına veya incelemede görünmeyen koşullara tabi olarak tedarik edildiğinde, ya ücretsiz olarak değiştirilecek ya da Satıcının kendi takdirine bağlı olarak, Satıcı, Alıcıya iade veya alacaklandıracaktır. bu tür kusurlu Malların fiyatı, ancak Satıcının Alıcıya karşı başka sorumluluğu olmayacaktır.

9.3 Satıcı, adil aşınma ve yıpranma veya herhangi bir kasıtlı hasar, ihmal, normal koşullara maruz kalma, Satıcının talimatlarına uyulmaması (sözlü veya yazılı), yanlış kullanım veya değiştirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kusurdan sorumlu olmayacaktır. Satıcının onayı olmadan Mallar veya Alıcı, çalışanları veya acenteleri veya herhangi bir üçüncü şahıs adına herhangi bir eylem veya ihmal.

9.4 Koşullar 9.1 veya 9.2 uyarınca iade edilen, Alıcı tarafından iade edilen ve Satıcı tarafından kabul edilen kusurlu Mallar dışındaki Mallar, Satıcının takdirine bağlı olarak ve Satıcı tarafından herhangi bir yükümlülük olmaksızın Alıcıya alacaklandırılabilir. Satıcıya iade edilen Mallar yeniden satılamazsa, bunlar kredi olarak değerlendirilmeyecek ve masrafları Alıcıya ait olmak üzere güvenlik açısından Satıcı tarafından imha edilecektir. Alıcı tarafından iade edilen Malların değerinin% 30'una kadar bir işlem ücreti Satıcı tarafından tahsil edilebilir.

9.5 Bu Koşullarda açıkça belirtilen konuya tabidir ve Malların bir tüketici satışı kapsamında satılması haricinde, tüzük veya genel hukuk tarafından ima edilen tüm garantiler, koşullar veya diğer şartlar, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda hariç tutulur.

9.6 Malların bir tüketici satışı kapsamında satıldığı durumlarda, Alıcının yasal hakları bu Koşullardan etkilenmez.

9.7 Satıcının ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar dışında veya bu Koşullarda açıkça belirtildiği şekilde, Satıcı, herhangi bir beyan veya herhangi bir zımni garanti, koşul veya diğer şart veya herhangi bir nedenle Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. alıcının maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı kayıp veya hasar (sınırlama olmaksızın kar kaybı veya dolaylı veya özel zarar dahil), masraflar, masraflar veya diğer talepler için teamül hukuku veya tüzük veya Sözleşmenin açık hükümleri uyarınca görev Malların tedarikinden veya Alıcı tarafından kullanımından veya yeniden satışından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan sonuçsal tazminat (ve Satıcının, hizmetçilerinin veya acentelerinin ihmalinden kaynaklanan veya başka türlü).

9.8 Alıcı, Malların kullanımı veya satışı ile ilgili talimatların Malların ambalajı veya etiketinde yer alması haricinde, Malların Alıcı tarafından herhangi bir şekilde kullanılması veya satışının aşağıdakilere uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Alıcı tarafından Malların geçerli tüm yasal muamelesi ve satışı, Satıcı veya herhangi bir yetkili hükümet veya düzenleyici makam tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirilir ve Alıcı, Satıcının uğrayabileceği herhangi bir sorumluluk kaybı veya hasara karşı Satıcıyı tazmin edecektir. Alıcının bu koşula uymamasının sonucu.


10. İade

10.1 Avrupa Mesafeli Satış Yönetmeliği kapsamında, Alıcı, siparişin verildiği andan teslimattan sonraki 14 takvim gününe kadar herhangi bir noktada satın alma sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.

11. Genel

11.1 Satıcının, Alıcının Sözleşmeyi ihlal etmesinden feragat etmesi, aynı veya başka herhangi bir hükmün daha sonraki herhangi bir ihlalinden feragat olarak kabul edilmeyecektir.

11.2 Herhangi bir yetkili makam tarafından bu Koşulların herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümlerinin geçerliliği ve söz konusu hükmün geri kalanı bundan etkilenmeyecektir.


12. Geçerli Kanun

12.1 Bu Hüküm ve Koşullar, İngiliz yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Hüküm ve Koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Madde uyarınca alternatif uyuşmazlık çözümü. 14 para. 1 ODR-VO ve § 36 VSBG:
Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinde bulunabilen çevrimiçi bir anlaşmazlık çözüm platformu (OS) sağlar. Bir tüketici-icra dairesi nezdinde bir anlaşmazlık çözüm prosedürüne katılmak zorunda veya isteksiz değiliz.

Son Güncelleme: 03.11.2020